http://old.bnakaran.com/rss/new-props?category=3 <![CDATA[Bnakaran.com - Անշարժ Գույքի առքուվաճառք և վարձակալություն Հայաստանում]]> Bnakaran.com 2022-05-24T10:52:35+04:00 Copyright © 2019 Ket.am, Armenia. http://www.estate.am/img/fb-avatar.jpg Estate.am RSS Generator http://old.bnakaran.com/բնակելի-կառուցապատման-հողերի-վաճառք-արաբկիրում-երևան-d110266 <![CDATA[Բնակելի կառուցապատման հողատարածք, Արաբկիր, Երևան - 950,000 $]]> 2022-05-24T10:52:35+04:00 2, 950,000 $]]> http://old.bnakaran.com/բնակելի-կառուցապատման-հողերի-վաճառք-ավանում-երևան-d110942 <![CDATA[Բնակելի կառուցապատման հողատարածք, Ավան, Երևան - 220,000 $]]> 2022-05-24T10:52:35+04:00 2, 220,000 $]]> http://old.bnakaran.com/բնակելի-կառուցապատման-հողերի-վաճառք-ավանում-երևան-d110943 <![CDATA[Բնակելի կառուցապատման հողատարածք, Ավան, Երևան - 220,000 $]]> 2022-05-24T10:52:35+04:00 2, 220,000 $]]> http://old.bnakaran.com/բնակելի-կառուցապատման-հողերի-վաճառք-դավթաշենում-երևան-d110494 <![CDATA[Բնակելի կառուցապատման հողատարածք, Դավթաշեն, Երևան - 630,000 $]]> 2022-05-24T10:52:35+04:00 2, 630,000 $]]> http://old.bnakaran.com/բնակելի-կառուցապատման-հողերի-վաճառք-արաբկիրում-երևան-d102955 <![CDATA[Բնակելի կառուցապատման հողատարածք, Արաբկիր, Երևան - 450,000 $]]> 2022-05-24T10:52:35+04:00 2, 450,000 $]]> http://old.bnakaran.com/աջափնյակում-երևան-d110637 <![CDATA[Բնակելի շենքի կառուցապատման հողատարածք, Աջափնյակ, Երևան - 1,700,000 $]]> 2022-05-24T10:52:35+04:00 2, 1,700,000 $]]> http://old.bnakaran.com/հասարակական-կառուցապատման-հողերի-վաճառք-քանաքեռ-զեյթունում-երևան-d48171 <![CDATA[Հասարակական կառուցապատման հողատարածք, Քանաքեռ-Զեյթուն, Երևան - պայման.]]> 2022-05-24T10:52:35+04:00 2, պայման.]]> http://old.bnakaran.com/հասարակական-կառուցապատման-հողերի-վաճառք-ավանում-երևան-d109419 <![CDATA[Հասարակական կառուցապատման հողատարածք, Ավան, Երևան - 3,000,000 $]]> 2022-05-24T10:52:35+04:00 2, 3,000,000 $]]> http://old.bnakaran.com/հասարակական-կառուցապատման-հողերի-վաճառք-պտղնիում-d98398 <![CDATA[Հասարակական կառուցապատման հողատարածք, Պտղնի, Կոտայք - 390,000 $]]> 2022-05-24T10:52:35+04:00 2, 390,000 $]]> http://old.bnakaran.com/բնակելի-կառուցապատման-հողերի-վաճառք-աշտարակում-d112509 <![CDATA[Բնակելի կառուցապատման հողատարածք, Աշտարակ, Արագածոտն - պայման.]]> 2022-05-24T10:52:35+04:00 2, պայման.]]> http://old.bnakaran.com/բնակելի-կառուցապատման-հողերի-վաճառք-աջափնյակում-երևան-d110110 <![CDATA[Բնակելի կառուցապատման հողատարածք, Աջափնյակ, Երևան - պայման.]]> 2022-05-24T10:52:35+04:00 2, պայման.]]> http://old.bnakaran.com/հասարակական-կառուցապատման-հողերի-վաճառք-մեծ-կենտրոնում-երևան-d38513 <![CDATA[Հասարակական կառուցապատման հողատարածք, Մեծ Կենտրոն, Երևան - 360,000 $]]> 2022-05-24T10:52:35+04:00 2, 360,000 $]]> http://old.bnakaran.com/բնակելի-կառուցապատման-հողերի-վաճառք-նոր-նորքում-երևան-d106381 <![CDATA[Բնակելի կառուցապատման հողատարածք, Նոր Նորք, Երևան - 80,000 $]]> 2022-05-24T10:52:35+04:00 2, 80,000 $]]> http://old.bnakaran.com/հասարակական-կառուցապատման-հողերի-վաճառք-աջափնյակում-երևան-d110635 <![CDATA[Հասարակական կառուցապատման հողատարածք, Աջափնյակ, Երևան - 270,000 $]]> 2022-05-24T10:52:35+04:00 2, 270,000 $]]> http://old.bnakaran.com/բնակելի-կառուցապատման-հողերի-վաճառք-մեծ-կենտրոնում-երևան-d109664 <![CDATA[Բնակելի կառուցապատման հողատարածք, Մեծ Կենտրոն, Երևան - պայման.]]> 2022-05-24T10:52:35+04:00 2, պայման.]]> http://old.bnakaran.com/բնակելի-կառուցապատման-հողերի-վաճառք-արաբկիրում-երևան-d108461 <![CDATA[Բնակելի կառուցապատման հողատարածք, Արաբկիր, Երևան - պայման.]]> 2022-05-24T10:52:35+04:00 2, պայման.]]> http://old.bnakaran.com/բնակելի-կառուցապատման-հողերի-վաճառք-արաբկիրում-երևան-d94355 <![CDATA[Բնակելի կառուցապատման հողատարածք, Արաբկիր, Երևան - 750,000 $]]> 2022-05-24T10:52:35+04:00 2, 750,000 $]]> http://old.bnakaran.com/բնակելի-կառուցապատման-հողերի-վաճառք-սևան-լիճում-d112136 <![CDATA[Բնակելի կառուցապատման հողատարածք, Սևան լիճ, Գեղարքունիք - 75,000 $]]> 2022-05-24T10:52:35+04:00 2, 75,000 $]]> http://old.bnakaran.com/ավանում-երևան-d112048 <![CDATA[Բնակելի շենքի կառուցապատման հողատարածք, Ավան, Երևան - 125,000 $]]> 2022-05-24T10:52:35+04:00 2, 125,000 $]]> http://old.bnakaran.com/բնակելի-կառուցապատման-հողերի-վաճառք-ավանում-երևան-d109835 <![CDATA[Բնակելի կառուցապատման հողատարածք, Ավան, Երևան - 335,000 $]]> 2022-05-24T10:52:35+04:00 2, 335,000 $]]> http://old.bnakaran.com/գյուղատնտեսական-հողատարածքի-վաճառք-քանաքեռավանում-d111967 <![CDATA[Գյուղատնտեսական հողատարածք, Քանաքեռավան, Կոտայք - 25,000 $]]> 2022-05-24T10:52:35+04:00 2, 25,000 $]]> http://old.bnakaran.com/հասարակական-կառուցապատման-հողերի-վաճառք-արաբկիրում-երևան-d111685 <![CDATA[Հասարակական կառուցապատման հողատարածք, Արաբկիր, Երևան - 780,000 $]]> 2022-05-24T10:52:35+04:00 2, 780,000 $]]> http://old.bnakaran.com/բնակելի-կառուցապատման-հողերի-վաճառք-աջափնյակում-երևան-d89269 <![CDATA[Բնակելի կառուցապատման հողատարածք, Աջափնյակ, Երևան - 80,000 $]]> 2022-05-24T10:52:35+04:00 2, 80,000 $]]>